Jaarlijks stelt Centerdata voor het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) de arbeidsmarktramingen op. Deze ramingen geven inzicht in de vraag naar en het aanbod van leraren op landelijk niveau, en daarmee in eventuele tekorten aan leraren.

Centerdata maakt deze ramingen met behulp van Mirror: een microsimulatiemodel waarin de keuzes van alle in het onderwijs werkzame medewerkers gemodelleerd en gesimuleerd worden. Dit gebeurt op persoonsniveau, wat het mogelijk maakt om ook meer in detail naar de uitkomsten te kijken.

De regionale rapporten die hiervan worden gemaakt bevatten informatie voor iedere arbeidsmarktregio in Nederland. De rapporten bevatten gegevens over onder andere de huidige leeftijdsopbouw, de verwachte vervangingsvraag (zoals de uitstroom) en de te verwachten instroom. Ook geven de regionale rapporten inzicht in de verwachte ontwikkeling van tekorten bij ongewijzigd beleid en wordt een vergelijking gemaakt met het landelijk gemiddelde. In de regionale rapporten voor het voortgezet onderwijs wordt deze informatie ook uitgesplitst naar vak, zodat ook op dat niveau bijvoorbeeld verwachte tekorten kunnen worden bekeken.

Meer informatie over Mirror is te vinden op mirrorpedia.nl. Recente ramingen, regionale rapporten en andere publicaties die met behulp van Mirror tot stand zijn gekomen, zijn te vinden via mirrorpedia.nl/publicaties.