Over ons

Image

Kennismaken met Centerdata

Centerdata is een onafhankelijk non-profit onderzoeksinstituut, gevestigd op de campus van Tilburg University (TiU). Het beantwoorden van onderzoeksvragen op het gebied van mens en maatschappij is sinds 1996 onze missie.

Door het verzamelen, analyseren en dissemineren van betrouwbare data voor de academische gemeenschap, overheid en marktpartijen ondersteunen we en dragen we bij aan wetenschappelijk, maatschappelijk en beleidsrelevant onderzoek. Daarnaast ontwikkelen we modellen en stellen prognoses op voor een betere toekomst.

Als organisatie hechten we veel waarde aan gelijkheid. Centerdata voert daarom onder andere een actief beleid met betrekking tot gendergelijkheid.

Onze historie

Stichting Centerdata is op 20 december 1996 opgericht, in het verlengde van een overname van het Telepanel (dat tot dan gevestigd was aan de Universiteit van Amsterdam). Na de overname kreeg het panel de naam CentERpanel. In 2000 stapte het CentERpanel over naar online enquêtering. De aanwezige ICT expertise werd niet meer alleen gebruikt voor interne softwareontwikkeling, maar ook steeds meer voor de ontwikkeling van surveytools voor externe opdrachtgevers, waaronder internationale consortia.

In 2005 breidde Centerdata haar expertise uit op het terrein van toegepast sociaaleconomisch beleidsonderzoek met een afdeling Beleidsonderzoek & Analyse. Deze afdeling was voorheen onderdeel van CentER Applied Research, een instituut voor contractonderzoek van Tilburg University. Oorspronkelijk stonden daar de volgende onderzoeksgebieden centraal: arbeidsmarkt, onderwijs en pensioenen. Later is daar beleidsonderzoek naar consumentenvraagstukken aan toegevoegd, alsook het werkveld data science. Zo worden nieuwe technieken en methodes toegepast om uit grote hoeveelheden en complexe data nieuwe inzichten te creëren en data in (maatschappelijke) waarde om te zetten.

In 2006 ontving Centerdata een subsidie voor het omvangrijke project ‘An advanced multi-disciplinary facility for Measurement and Experimentation in the Social Sciences’ (MESS). Het centrale element van dit project is het LISS (Langlopende Internet Studies voor de Sociale wetenschappen) panel, een online panel dat uit ongeveer 5.000 huishoudens bestaat. Samen met een groot aantal andere partijen heeft Centerdata in 2016 een belangrijke bijdrage geleverd aan de oprichting van ODISSEI (Open Data Infrastructure for Social Science and Economic Innovations), de nationale onderzoeksinfrastructuur voor de Nederlandse sociale wetenschappen. Via ODISSEI hebben onderzoekers toegang tot grootschalige, longitudinale datacollecties, evenals innovatieve en diverse vormen van data.

In 25 jaar is Centerdata uitgegroeid tot een toonaangevende partij in survey-, beleids- en consumentenonderzoek en expert op het gebied van data science en softwareontwikkeling op maat voor complexe (inter)nationale projecten waarin innovatie centraal staat.

Onderzoeker voert analyses uit op het gebied van digitalisering

Onderzoek van A tot Z

U kunt bij ons terecht voor zowel actuele opiniemetingen als voor complexe beleidsvraagstukken, maar ook voor kwantitatief en kwalitatief onderzoek.

Centerdata heeft ook ruime ervaring met het ontwikkelen van software tools ter ondersteuning van (panel)onderzoek. Dat loopt uiteen van tools voor de coördinatie van het vertaalproces bij grootschalige (internationale) onderzoeken waarbij vragenlijsten in meerdere talen moeten worden uitgezet, tot het beheren van online panels en het dissemineren van data en metadata. Ook hiervoor kunt u bij ons terecht.

Onze visie

Icon

Kennis delen en samenwerken

Centerdata is een inspirerende, flexibele en dienstverlenende organisatie die transparant werkt, kennis deelt en, in de werkvelden waarop wij actief zijn, samenwerking zoekt met andere partijen.

Icon

Uw wensen centraal

Bij ons staan hoge kwaliteit, bruikbaarheid voor, en wensen van de opdrachtgever centraal.

Icon

Wij zijn uw vanzelfsprekende partner

Binnen het (inter)nationale veld van wetenschap en overheid willen we uw vanzelfsprekende partner zijn als het gaat om innovatieve dataverzameling, informatiesystemen voor onderzoeksdata en toegepast sociaaleconomisch beleidsonderzoek.

Icon

Maatschappelijk relevant, wetenschappelijk en innovatief

Centerdata kiest vanuit haar betrokkenheid bewust voor projecten met een hoge maatschappelijke relevantie. Inzichten en antwoorden bereiken we met wetenschappelijk verantwoorde methoden. Waar de vaak complexe materie een innovatieve aanpak vergt zoeken we die op.

Icon
Bekijk hier de factsheet Strategie 2022-2025

Bekijk hier de factsheet Strategie 2022-2025

Wij delen onze strategie graag omdat die veel zegt over wie wij zijn en hoe we te werk gaan.

Image

Hoe gaan wij te werk?

Onze projectteams zijn samengesteld uit medewerkers vanuit verschillende werkvelden. De kennis van onze econometristen, data scientists, survey- en marktonderzoekers, panelexperts en ICT-specialisten wordt bijeengebracht om uw onderzoek op de best mogelijke manier uit te voeren. Zo vinden we antwoorden door maatwerkoplossingen op basis van innovatieve methoden.

Door nauw samen te werken met wetenschappelijke onderzoekers zorgen we voor meerwaarde op het gebied van theorievorming, methoden van onderzoek en interpretatie van onderzoeksresultaten. We voeren niet alleen in opdracht van derden projecten uit, maar Centerdata heeft ook een eigen onderzoeksprogramma. Onze medewerkers publiceren de resultaten van hun onderzoek in wetenschappelijke tijdschriften, waardoor onze expertise up-to-date blijft.

We zijn nieuwsgierig, betrokken en kundig, en kunnen snel en flexibel inspelen op uw vraag. We denken met u mee en zoeken samen met u naar de beste oplossing.

Image

Bekijk ons werk

Regelmatig plaatsen we nieuwsitems over ons werk, zoals afgeronde onderzoeksprojecten. Daarnaast hebben we onze publicaties op een rij gezet.

Image

Werken bij

Centerdata is een onafhankelijk non-profit onderzoeksinstituut, gevestigd op de campus van Tilburg University (TiU). De opdrachtgevers zijn met name wetenschappelijke organisaties, de overheid en non-profit instellingen.

Centerdata kent diverse kernactiviteiten:

  • Online survey onderzoek
  • Beleidsanalyse en modelontwikkeling
  • Software ontwikkeling op maat
  • Data science
  • Onderzoek naar consumentengedrag

De medewerkers van Centerdata werken aan (internationale) projecten, in multidisciplinaire projectteams, en in een informele en prettige werksfeer. Centerdata voert een actief beleid met betrekking tot gendergelijkheid.

Image

ISO 27001 certificering

Als er ergens veel met data en informatie gewerkt wordt, is dat wel bij ons. Het willen behalen van de ISO 27001-certificering was dan ook een logische ambitie van Centerdata. We zijn er trots op dat dit in maart 2021 is gelukt.

Wat houdt ISO 27001 in?

ISO 27001 is een wereldwijd erkende norm op het gebied van informatiebeveiliging. De norm beschrijft hoe wij als organisatie procesmatig met het beveiligen van informatie moeten omgaan, met als doel om de vertrouwelijkheid, beschikbaarheid en integriteit van informatie binnen Centerdata zeker te stellen.

Met ISO 27001 zorgen we voor continue verbetering van de organisatie en bieden we zekerheid en vertrouwen voor opdrachtgevers en partners. Ook voor de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) heeft ISO 27001 voordelen. Het toont dat we de juiste technische of organisatorische maatregelen hebben getroffen die ISO 27001 stelt aan het verwerken van persoonsgegevens.

Image

NEN 7510 certificering

NEN 7510 is de Nederlandse norm voor certificering van de informatiebeveiliging in de zorgsector. Met het certificaat toon je aan dat informatiebeveiliging op een structurele en aantoonbare manier is geborgd. Wij zijn trots dat we begin 2022 ook het NEN 7510 certificaat hebben mogen ontvangen.

Wat houdt NEN 7510 in?

Certificering van de NEN 7510 norm geeft aan dat de organisatie vertrouwelijk en integer omgaat met (persoonlijke) gezondheidsgegevens. De organisatie laat met dit managementsysteem zien hoe de medewerkers omgaan met deze privacygevoelige informatie. Ook laat de organisatie zien aan belanghebbenden, dat de juiste maatregelen met betrekking tot informatiebeveiliging en privacy worden getroffen.

Image

ISO 9001 certificering

Centerdata heeft kwaliteit en de tevredenheid van de opdrachtgever hoog in het vaandel staan. Al jaren voert Centerdata een zorgvuldig kwaliteitsbeleid, maar om dit ook extern te laten toetsen, heeft Centerdata ervoor gekozen om het kwaliteitsbeleid te koppelen aan een kwaliteitsmanagementsysteem, namelijk ISO 9001. Sinds februari 2023 is Centerdata ook ISO 9001-gecertificeerd, waar we zeer trots op zijn.

Wat houdt ISO 9001 in?

ISO 9001 is de internationale norm voor kwaliteits- managementsystemen. Deze norm is een uitstekend hulpmiddel om opdrachtgevers centraal te stellen. De norm benadrukt het belang van continue verbetering van de processen en stelt in staat risico’s te identificeren en prestaties te verbeteren.