Privacy

Privacyverklaring Centerdata

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 25 juni 2021.  

Wij, Stichting Centerdata (hierna: Centerdata), verwerken uw persoonsgegevens via de de website www.centerdata.nl (verder: de website) en de diensten die Centerdata levert. Centerdata acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonsgegevens worden door Centerdata dan ook met zorg en op een passende wijze verwerkt en beveiligd. Dit betekent dat wij:

 • Duidelijk vermelden voor welke doeleinden persoonsgegevens worden verwerkt. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • Zo min mogelijk persoonsgegevens opslaan en enkel de persoonsgegevens die nodig zijn voor onze doeleinden;
 • Expliciet toestemming vragen voor de verwerking van uw persoonsgegevens, mocht toestemming verplicht zijn;
 • Passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen. Wij leggen deze verplichtingen ook op aan partijen die persoonsgegevens voor ons verwerken.
 • Uw recht respecteren om op aanvraag uw persoonsgegevens ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Uw persoonsgegevens zijn veilig bij ons en wij zullen deze persoonsgegevens altijd netjes gebruiken. In deze privacyverklaring leggen we uit wat we bij Centerdata allemaal doen met informatie die we over u te weten komen.

Gebruik van persoonsgegevens

Bij het gebruik van onze website en diensten, laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Centerdata zal uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven of wij dit op grond van de wet mogen of moeten doen.

Persoonsgegevens worden door ons via verschillende kanalen verwerkt. Zo verwerken wij uw persoonsgegevens wanneer u de website en/of één van onze data portals bezoekt of gebruikt. Daarnaast worden uw persoonsgegevens verwerkt wanneer u diensten of producten afneemt van Centerdata. Ook wanneer u anderzijds contact opneemt met Centerdata zullen uw persoonsgegevens verwerkt worden. Tenslotte worden uw persoonsgegevens verwerkt wanneer u deelneemt aan één van onze panels.

Doeleinden van de gegevensverwerking

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Het gebruik maken van de functionaliteiten op de website;
 • Het analyseren van statistieken en optimaliseren van de website;
 • Het verlenen van toegang tot diensten (zoals de Translation Management Tool (TMT), Centerdata Sharing of een van onze databases);
 • Het beheren van het LISS panel en CentERpanel;
 • Het afhandelen van een datalek;
 • Het verzenden van de nieuwsbrief;
 • Het onderhouden van contact;
 • Het uitvoeren van overeenkomsten;
 • Het doen van wetenschappelijk onderzoek (het maken van studies, modellen en statistieken);
 • Het verbeteren van onze dienstverlening.

Grondslagen van de gegevensverwerking

Wij verwerken uw persoonsgegevens altijd op basis van één van de volgende grondslagen:

 • U heeft toestemming gegeven voor het verwerken van uw persoonsgegevens.
 • De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst met u of een van onze opdrachtgevers.
 • Wij zijn wettelijk verplicht om uw persoonsgegevens te verwerken.
 • Wij hebben een gerechtvaardigd belang bij de verwerking van uw persoonsgegevens.

Categorieën persoonsgegevens

Wij gebruiken de volgende persoonsgegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden:

 • NAW-gegevens;
 • E-mailadres;
 • Bedrijfsnaam;
 • (Mobiel) telefoonnummer;
 • IP-adres;
 • Inloggegevens;
 • IBAN;
 • Eventuele persoonsgegevens die door u worden ingevuld als inhoud van een bericht;
 • Eventuele persoonsgegevens die door u worden verstrekt via het panel;
 • Eventuele persoonsgegevens die u invult in een vragenlijst voor een bepaald (wetenschappelijk) onderzoek.

Beveiliging

Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij zorgen dat uw persoonsgegevens bij ons goed beveiligd zijn. We passen de beveiliging steeds aan en letten goed op wat er mis kan gaan.

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk om de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden te bereiken. Sommige persoonsgegevens moeten op grond van een wettelijke verplichting langer bewaard worden. Verder zullen persoonsgegevens die zijn gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek langer bewaard worden i.v.m. de verificatie van het onderzoek. Indien persoonsgegevens langer bewaard worden voor verificatiedoeleinden zal Centerdata passende beveiligingsmaatregelen nemen en toegang tot deze persoonsgegevens zoveel mogelijk beperken.

Verstrekking aan derden

Met uitzondering van onze opdrachtgevers en eventuele andere partijen die nodig zijn om de hierboven genoemde diensten te leveren, geven wij uw persoonsgegevens onder geen voorwaarde aan andere bedrijven of instellingen, behalve als wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf) of wanneer u hier expliciete toestemming voor heeft gegeven.

Uw rechten

Als wij persoonsgegevens van u verwerken, heeft u de volgende rechten:

 • Recht op inzage: u heeft het recht de persoonsgegevens die wij van u verwerken in te zien;
 • Recht op rectificatie: u heeft het recht de persoonsgegevens die wij van u verwerken te corrigeren of aan te vullen indien deze onjuist of onvolledig zijn;
 • Recht op verwijdering: u kunt ons verzoeken uw persoonsgegevens te verwijderen;
 • Recht op bezwaar: u kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Recht op dataportabiliteit: indien het technisch mogelijk is, heeft u het recht om de persoonsgegevens die wij van u verwerken te laten overdragen naar een derde partij;
 • Recht op beperking: in sommige gevallen kunt u verzoeken om het verwerken van uw persoonsgegevens (al dan niet tijdelijk) te beperken, wat betekent dat wij minder gegevens van u verwerken.
 • Recht op intrekken van toestemming: als wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van toestemming, kunt u uw toestemming altijd weer intrekken.

Indien u een verzoek indient zullen wij u altijd vragen om u te identificeren, om er zeker van te zijn dat u de juiste persoon bent aan wie de persoonsgegevens toebehoren.

Klacht indienen

Als u een klacht wilt indienen over het gebruik van uw persoonsgegevens kunt u een e-mail sturen naar privacy@centerdata.nl. Wij pakken elke klacht intern op en communiceren dit verder met u. Als wij uw persoonsgegevens verwerken voor een van onze opdrachtgevers, zullen wij uw verzoek doorsturen naar deze opdrachtgever.

Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de of bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Contactgegevens

Wanneer u uw recht zoals beschreven in deze privacyverklaring wilt uitoefenen, of wanneer u vragen heeft over deze privacyverklaring, dan kunt u contact opnemen met onze Functionaris Gegevensbescherming via privacy@centerdata.nl.

Algemene contactinformatie

Centerdata
Professor de Moorplein 524-525
5037 DR Tilburg
013 206 3500
info@centerdata.nl

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn.