Langdurige werkloosheid kan hard ingrijpen in het leven van 50-plussers. Recent beleid en onderzoek vragen aandacht voor financiële prikkels en incentives, zowel voor werkgevers als voor werknemers. De gedachte is dat werkgevers zo makkelijker te verleiden zijn om een oudere werkloze aan te nemen, en dat oudere werklozen zelf eerder bereid zijn een (lager betaalde) baan aan te nemen. Gezien de gevolgen die werkloosheid heeft op bijna alle terreinen van het leven en gezien de hardnekkigheid van de langdurige werkloosheid onder ouderen, is het de vraag of er ook beleid met andere invalshoeken en op andere terreinen mogelijk en nodig is.

Centerdata voert, met subsidie van Instituut Gak , onderzoek uit naar de vraag hoe het 50-plussers vergaat die werkloos worden en wat er nodig is om hun (arbeids)situatie te verbeteren.

Het onderzoek bestaat uit de volgende activiteiten:

  • analyse paneldata van het LISS-panel (hoe het werkloze 50-plussers sinds 2010 vergaat op relevante levensterreinen voor, tijdens en na werkloosheid);
  • een online survey die bij deze 50-plussers doorvraagt (verdieping) en nieuwe vragen stelt (verbreding), met zowel open als gesloten vragen;
  • Interviews met veertig werkloze 50-plussers (deels hervat en deels niet) uit het LISS-panel over werkloos worden, blijven, hervatten, terugvallen, en wat nodig is om hun situatie te verbeteren. Hiermee geven we werkloze 50-plussers een gezicht.

Dit onderzoek levert zicht op de aanknopingspunten voor de verbetering van de situatie van werkloze 50-plussers. Hierbij gaat het om verbeteringen in hun arbeidspositie maar ook om verbeteringen op andere terreinen. Het onderzoek wordt uitgevoerd in de periode september 2016 – december 2018.