Het Centerpanel is opgericht in 1991 en bestaat uit ruim 1.500 huishoudens. Het panel is 25 jaar lang (tot 2016) elk jaar aangevuld met een verversingssteekproef om een goede representatieve afspiegeling van de Nederlandse bevolking te vormen. Vanaf 2016 wordt de onderzoeksgroep uit het Centerpanel zo nodig aangevuld met een groep uit het LISS panel om representativiteit te realiseren. Het Centerpanel kan gebruikt worden voor dataverzameling onder een representatieve steekproef van de Nederlandse bevolking (waarbij gebruik wordt gemaakt van aanvulling uit het LISS panel) of voor pilots, cognitieve testen en bijvoorbeeld validatieonderzoek.

Het Centerpanel is, in tegenstelling tot veel andere online panels, niet gebaseerd op zelfselectie; de adressensteekproef werd getrokken op basis van de landelijke postale afgiftepunten. De verkregen adressen werden – indien mogelijk – verrijkt met vaste en mobiele telefoonnummers. Beschikt het huishouden niet over een computer met internetaansluiting, dan wordt voor het invullen van de vragenlijsten een zogenoemde SimPC verstrekt. Dit is een eenvoudig te bedienen pc, speciaal ontwikkeld voor mensen met minder computervaardigheden.

Panelleden in het Centerpanel krijgen elke twee weken vragenlijsten voorgelegd zodat het mogelijk is om snel data te verzamelen. De data worden kort na het veldwerk opgeleverd en verrijkt met achtergrondgegevens als geslacht, positie in het huishouden, leeftijd, woonvorm, inkomen, hoogst genoten opleiding, stedelijkheid, en provincie. Het is ook mogelijk om de data te koppelen aan andere vragenlijsten die in het Centerpanel zijn afgenomen. Een voorbeeld is een longitudinaal onderzoek naar determinanten van spaargedrag (DNB Household Survey (DHS)), dat elk jaar wordt afgenomen. Een ander voorbeeld is de acht-wekelijkse gezondheidsmonitor met vragen over gepercipieerde gezondheid, gebruik van gezondheidsdiensten, en tevredenheid met de leefomgeving.