Nieuws over/met/van CentERdata
maandag, 28 september, 2020 - 16:25

Wat gebeurt er wanneer iemand ouder dan vijftig zonder werk komt? CentERdata en Regioplan hebben, met subsidie van Instituut Gak, onderzoek gedaan naar Levensloopbanen van werkloze 50-plussers. Hoe vergaat het hen? Wat is nodig om hun (arbeids)situatie te verbeteren? We vertellen graag over dit onderzoek tijdens onze online (lunch)bijeenkomst op dinsdag 6 oktober om 12:00 uur.


woensdag, 23 september, 2020 - 15:21

Het programma Smart Start ontwikkelt oplossingen voor sociale vraagstukken, op basis van data, kennis en design thinking. Het gebruik van data in het sociaal domein, zeker in relatie tot kinderen: bij veel mensen roept het nog altijd een angstbeeld op van stigmatisering en privacyschendingen. Een terechte zorg? Of is de angst voor deze vorm van data overtrokken? We vroegen het twee deskundigen: een data scientist en een zorgethicus.


donderdag, 17 september, 2020 - 15:56

De uitbraak van de coronacrisis heeft vergaande gevolgen voor de Nederlandse economie. Sommige sectoren worden zo hard getroffen dat mensen zonder werk komen te zitten. Kan een deel van hen de overstap maken naar de energiesector, waar juist een tekort is aan technisch personeel? CentERdata voerde een verkennend onderzoek uit voor Human Capital Topsectoren voor de topsector Energie.


vrijdag, 11 september, 2020 - 12:56

Het percentage volwassenen met milde tot ernstige angst- en depressieve symptomen was tijdens de corona-uitbraak in maart 2020 even hoog als in november 2019 (circa 17%), vier maanden vóór de uitbraak. Dat geldt ook voor het percentage mensen met weinig of geen emotionele sociale steun vanuit de eigen omgeving. 


maandag, 31 augustus, 2020 - 13:58

De sociaal-wetenschappelijke gemeenschap krijgt regelmatig van ODISSEI de kans om gebruik te maken van gratis dataverzameling in het LISS panel van CentERdata. Een verslag van 12 van zulke dataverzamelingen in het LISS panel is te lezen in de meest recente versie van het blad ‘E-data & Research’.


maandag, 13 juli, 2020 - 15:20

Geschat wordt dat tenminste 185.000 volwassenen in Nederland jaarlijks slachtoffer worden van ernstige en minder ernstige medische fouten. Uit een nieuw longitudinaal bevolkingsonderzoek blijkt dat zij veel vaker kampen met psychische, werkgerelateerde, financiële, religieuze, en juridische problemen dan anderen. Circa 28% kampt met ernstige PTSS-symptomen. Het onderzoek is uitgevoerd door CentERdata, Fonds Slachtofferhulp, Vrije Universiteit Amsterdam en Tilburg University (NETHLAB).


dinsdag, 7 juli, 2020 - 09:42

In de eerste weken na de COVID-19-uitbraak in maart namen risicogroepen zoals ouderen en mensen met bestaande longproblemen en diabetes niet vaker preventiemaatregelen dan anderen. Mensen met hartproblemen namen wel iets vaker maatregelen in de eerste weken, maar bijna de helft van de personen in risicogroepen nam geen maatregelen.


dinsdag, 7 juli, 2020 - 09:41

Hoe scoren middelbare scholen op leerlingtevredenheid en sociale veiligheid? Dat meet de VO-raad sinds 2015 elk jaar onder leerlingen via een online vragenlijst. Door de jaren heen is het gebruik van de vragenlijst toegenomen en daarmee groeit ook de impact van de resultaten die uit de vragenlijst volgen. Daarom werd CentERdata onlangs gevraagd de vragenlijst te evalueren en waar nodig bij te stellen. De verbeterde versie is nu door de VO-raad en de Onderwijsinspectie goedgekeurd en zal voortaan worden ingezet.


vrijdag, 5 juni, 2020 - 11:33

Slachtoffers van traumatische gebeurtenissen die vóór die gebeurtenissen al zeer eenzaam waren of met ernstige psychische klachten kampten, krijgen minder sociale steun en erkenning. Dat blijkt uit nieuw wetenschappelijk onderzoek met behulp van het LISS panel door CentERdata, Fonds Slachtofferhulp, Healthnet TPO, Universiteit Utrecht en Tilburg University (Nethlab).


woensdag, 20 mei, 2020 - 09:55

De Nederlandsche Bank (DNB) wilde weten hoe de Nederlandse bevolking denkt over de omvang van de economische crisis als gevolg van de corona-uitbraak. Om dit te toetsen werd ons LISS panel ingeschakeld. Pessimisme voert de boventoon. Over werk, inkomen en waarde van bezittingen.


Pagina's