Een deel van de mensen die recent is getroffen door geweld, ongeval of serieuze bedreiging kampt met psychische, sociale, juridische en financiële problemen. Uit nieuw onderzoek blijkt dat deze problemen vaak al aanwezig waren vóór zij getroffen werden. Zo had circa 80% van de slachtoffers met ernstige psychische klachten hier in de twee jaar daarvóór al mee te kampen. Van de slachtoffers met een gebrek aan steun, was ook bij circa 80% daar al sprake van. Veel problemen na een recent trauma moeten dus eerder als chronische dan als nieuwe problemen worden beschouwd. Slachtoffers hebben veel meer psychische, sociale, juridische en financiële problemen dan niet-slachtoffers. Maar als niet-slachtoffers met problemen kampen, blijken die ook vaak chronisch van aard. Het onderzoek onder een representatieve groep van ruim 4.200 volwassen Nederlanders, is uitgevoerd door Tranzo – Tilburg University, Centerdata, het Fonds Slachtofferhulp en de Berlijnse International Psychoanalytic University.

Het onderzoek is net verschenen in het vooraanstaande wetenschappelijke tijdschrift International Journal of Social Psychiatry (gratis te downloaden). Het bestond uit drie metingen, namelijk in maart 2018, 2019 en 2020, uitgevoerd met het wetenschappelijke LISS panel. In totaal bleken 340 deelnemers tussen de tweede en derde meting slachtoffer te zijn geweest van geweld, een ongeval en/of ernstige bedreiging (het onderzoek heeft geen betrekking op gebeurtenissen zoals oorlog en jeugdtrauma’s). Van de slachtoffers die op de derde meting met psychische, sociale, juridische en financiële problemen kampten, is geanalyseerd in hoeverre zij tijdens de eerste en tweede meting al met deze problemen te kampen hadden. Dat is op dezelfde wijze ook bij de 3.872 niet-slachtoffers geanalyseerd. Het onderzoek maakt deel uit van de omvangrijke meerjarige VICTIMS-studie die in 2018 is gestart.

Dit is de eerste grootschalige bevolkingsstudie die -naast psychische problemen waaronder PTSS- sociale, juridische en financiële problemen vóór en ná geweld, ongevallen en serieuze bedreigingen heeft onderzocht. De resultaten weerspreken de gedachte dat psychische, sociale, juridische en financiële problemen waar mensen ná een recente slachtoffer-ervaring mee kampen, volledig worden veroorzaakt door de meegemaakte gebeurtenis. Wel sluiten ze aan bij een relatief kleine maar groeiende groep internationale studies waarvan de resultaten in dezelfde richting wijzen: dat problemen, die als een gevolg van potentieel traumatische gebeurtenissen worden beschouwd, vaak al aanwezig waren vóór men getroffen werd. De uitkomsten onderschrijven het belang van goede en brede zorg voor slachtoffers met ernstige psychische, sociale, juridische en financiële problemen, omdat deze problemen vaak chronisch blijken te zijn.