Al enige tijd zijn er tekorten in het onderwijs. Deze worden met name gevoeld in het primair en voortgezet onderwijs. De tekorten uiten zich in vacatures die niet ingevuld kunnen worden, en in verborgen tekorten, die bijvoorbeeld met onbevoegd personeel zijn opgelost. In februari en oktober 2020 heeft DUO daarom een meting gedaan van de tekorten in het primair onderwijs in Den Haag, Rotterdam, Utrecht en Almere. In februari 2021 heeft Centerdata de metingen overgenomen. Het eerste rapport omtrent de tekorten in het primair onderwijs is recent gepubliceerd.

De tekortmeting werd de eerste twee metingen uitgevoerd door DUO door middel van Excelbestanden die scholen moesten invullen. Het verzamelen van de data was daardoor arbeidsintensief. Daarnaast bood het proces geen mogelijkheden tot het tonen van eerder ingevulde waarden, of voor controles op de invoer.

Hoe gingen wij te werk?

Centerdata heeft het Excelbestand omgezet in een online vragenlijst waarbij controles op de invoer zijn toegevoegd, en scholen konden zien wat ze eerder hadden ingevuld. Tevens kregen scholen en schoolbesturen na afloop van het invullen een terugkoppeling via hun persoonlijke pagina.

De verzamelde data zijn in het rapport gepresenteerd naar diverse uitsplitsingen, zoals gemeente en schooltype. Omdat de eerder door DUO verzamelde gegevens ook nog door Centerdata zijn verwerkt, is ook een vergelijking over de tijd mogelijk. Zo ontstaat onderstaand figuur.

Nadere analyse

Belangrijke conclusie is dat het tekort sinds oktober 2020 in alle gemeenten weer is toegenomen. Hieraan ten grondslag zou mogelijk een seizoenseffect kunnen liggen: aan het begin van het schooljaar probeert een school de formatie rond te hebben, en gedurende het schooljaar treden verschuivingen op waardoor weer tekorten ontstaan.

Een beknopte regressieanalyse van de beschikbare data heeft uitgewezen dat, gecorrigeerd voor de peildatum en gemeente, bijvoorbeeld de denominatie en de schoolweging (maat voor achterstandsproblematiek op scholen) factoren zijn in de verklaring van de hoogte van het lerarentekort op scholen.

In oktober 2021 zal de volgende tekortmeting in de G5 plaatsvinden. Daarnaast voert Centerdata momenteel een verkenning uit naar het landelijk uitvoeren van de tekortmeting.