De Code Pensioenfondsen heeft als doel goed pensioenfondsbestuur te stimuleren. In hoeverre weten deelnemers of hun pensioenfonds aan de Code voldoet? Dat heeft Centerdata onlangs in het LISS panel onderzocht voor de Monitoringcommissie Code Pensioenfondsen. 

‘We hebben gevraagd of mensen de normen kennen en hoe ze vinden dat hun pensioenfonds op die normen presteert’, vertelt onderzoeker Boukje Cuelenaere van Centerdata.

Het onderzoek laat zien dat er bij actieve deelnemers, slapers en pensioengerechtigden draagvlak is voor de normen van de Code Pensioenfondsen. Vooral normen die gaan over de functie van het pensioenfonds, zoals goed rendement realiseren, vinden mensen belangrijk. Ook hechten ze waarde aan normen die zich richten op de inrichting en de kwaliteit van het bestuur.

Cuelenaere: ‘Opvallend is dat veel mensen geen idee hebben hoe hun pensioenfonds presteert op de normen die zij belangrijk vinden. Dat geldt vooral voor de normen over de inrichting en de kwaliteit van het bestuur. De normen waar mensen zich het beste een beeld over kunnen vormen, gaan over de informatievoorziening vanuit het fonds.’

Kwetsbare groep: zorgen om eigen financiële situatie

Het onderzoek toont verder aan dat een groep mensen zich zorgen maakt over hun financiële situatie na pensionering. Het gaat om 20 tot 25% van de (actieve en slapende) deelnemers.

‘Dit is een kwetsbare groep deelnemers: het zijn vooral mensen die tegen hun pensionering aanzitten en die veelal lager opgeleid zijn. Zij zoeken minder informatie over hun pensioensituatie op. Bovendien hebben ze minder vertrouwen in instanties. Voor de pensioenfondsen ligt er een serieuze uitdaging om deze groep te bereiken en meer vertrouwen en inzicht in hun toekomstige financiële situatie te geven’, besluit de Centerdata-onderzoeker.

Over de Code Pensioenfondsen

De Code Pensioenfondsen is opgesteld na een oproep van de minister van Sociale Zaken in het kader van de totstandkoming van de wet Versterking bestuur pensioenfondsen. In de code staan normen geformuleerd voor ‘goed pensioenfondsbestuur’.

Om de naleving van de code na te gaan, is een onafhankelijke Monitoringcommissie in het leven geroepen. Deze commissie heeft de resultaten van het onderzoek van Centerdata verwerkt in hun jaarlijkse rapportage ‘Met het oog op de deelnemer’. De rapportage is op 19 december 2020 op de website van de Monitoringcommissie verschenen.