Diversiteit en inclusie is in veel bedrijven en publieke organisaties een belangrijk thema, maar hoe ontwikkel je het juiste beleid voor jouw organisatie? En hoe voer je dat dan uit? Met dit soort vragen kunnen werkgevers aankloppen bij de helpdesk van SER Diversiteit in Bedrijf. Met behulp van data science-technieken analyseerde Centerdata ruim 6000 van deze vragen om zo meer inzicht te krijgen in welke vragen er precies leven bij zo’n 400 werkgevers aangesloten bij het Charter Diversiteit.

SER Diversiteit in Bedrijf biedt werkgevers de mogelijkheid zich aan te sluiten bij het Charter Diversiteit. Bedrijven en organisaties die hierbij aangesloten zijn mogen hun vragen neerleggen bij de helpdesk. Dat doen zij dan ook veelvuldig: in de periode 2019-2021 werden er ruim 6000 vragen gesteld. Het aantal vragen dat gesteld wordt neemt toe: vooral in 2021 was een duidelijke stijging te zien.

Vragen analyseren met data science

Voor de analyse werd eerst bepaald op welke dimensie de vragen betrekking hadden. Van elke vraag werd bepaald of hij ging over arbeidsvermogen, etnisch-culturele achtergrond, leeftijd, sekse of seksuele oriëntatie. Vervolgens werd bepaald over welk aspect van het diversiteits- en inclusiebeleid de vraag ging: over het creëren van bewustwording en draagvlak, over aanpassingen aan het personeelsbeleid, over communicatie of over monitoring.

Veel vragen konden niet ingedeeld worden in die categorieën, omdat er bijvoorbeeld gevraagd werd naar goede voorbeelden van andere werkgevers of tips voor sprekers of trainers, of omdat ze te algemeen waren.

Veel vragen over etnisch-culturele achtergrond

De meeste vragen die duidelijk over een bepaalde dimensie gingen, hadden te maken met etnisch-culturele achtergrond, gevolgd door sekse en arbeidsvermogen. Data scientist Seyit Höcük: “Het ging dan bijvoorbeeld om vragen als ‘Hoe kunnen we persoonsgegevens registreren om het aandeel medewerkers met een migratieachtergrond te monitoren en toch voldoen aan de AVG?’ of ‘Wat zijn ervaringen bij andere organisaties met een mentoring programma voor vrouwen?’. Over leeftijd en seksuele oriëntatie werden minder vragen gesteld.

Wanneer we kijken naar de aspecten van het beleid waar de vragen over gingen, dan zien we dat organisaties vooral bezig zijn met het creëren van bewustwording en draagvlak en aanpassing van het personeelsbeleid. Projectleider Boukje Cuelenaere: “Hierbij moet je denken aan vragen als ‘Wat zijn ervaringen van andere organisaties met het creëren van draagvlak?’”. Bij de aspecten zagen we ook een verschuiving over de jaren heen: waar er in 2019 meer vragen werden gesteld over bewustwording en draagvlak, ging het in 2021 veel vaker over het aanpassen van het personeelsbeleid. Deze verschuiving kan mogelijk (deels) verklaard worden door de effecten van de coronapandemie en de daaropvolgende personeelskrapte.

Uit welke hoek komen de vragen?

Publieke organisaties stellen meer vragen over aanpassingen in het personeelsbeleid, terwijl bedrijven juist meer vragen stellen over het creëren van bewustwording en draagvlak en over communicatie. Bij een onderverdeling in sectoren valt op dat er in de sectoren pers en media en overheid veel vragen leven over etnisch-culturele achtergrond en over aanpassingen in het personeelsbeleid. Ze willen bijvoorbeeld weten hoe ze vacatureteksten kunnen aanpassen of inclusievere selectieprocedures kunnen ontwikkelen.

Uit de sector onderzoek komen veel vragen over sekse en uit de sector procesindustrie over arbeidsvermogen en leeftijd. Deze laatste sector wilde ook graag meer weten over het creëren van bewustwording en draagvlak.

Nieuwe inzichten

De resultaten van dit onderzoek schetsen een beeld van de dimensies en aspecten van diversiteit en inclusie waar organisaties aan werken en waar ze ondersteuning bij kunnen gebruiken. Zo kunnen deze inzichten ook weer gebruikt worden om de helpdesk te verbeteren.

Meer weten?

Lees ook het nieuwsbericht op de pagina van SER Diversiteit in Bedrijf.