Als waakhond van de democratie is het voor journalisten van cruciaal belang om toegang tot overheidsinformatie te krijgen. Dit alles is geregeld in de Wet open overheid (Woo), die op 1 mei 2022 in werking is getreden en die de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) opvolgt. Het Adviescollege Openbaarheid en Informatiehuishouding (ACOI) wil graag laten onderzoeken wat de ervaringen van journalisten zijn met het vinden en gebruiken van overheidsinformatie. Doel van het onderzoek is het bevorderen van de toepassing van de Woo. Centerdata voert dit grootschalige onderzoek uit voor het ACOI.

Om de doelen van het onderzoek te behalen zetten we een mix van kwantitatieve en kwalitatieve methodes in. Daarbij gaat het om het afnemen van een online vragenlijst, diepte-interviews en een dialoogtafel. Op 5 juni worden journalisten uitgenodigd om een online vragenlijst in te vullen. De Nederlandse Vereniging van Journalistiek (NVJ) en de Vereniging van Onderzoeksjournalisten (VVOJ) verlenen hun medewerking aan het onderzoek en zullen de vragenlijst onder hun leden verspreiden. Journalisten die geen lid zijn van deze beroepsverenigingen kunnen via een open link deelnemen aan het onderzoek. Een aantal geïnteresseerde journalisten zal in juli uitgenodigd worden om deel te nemen aan verdiepende interviews en een dialoogtafel (waarbij ook overheidsmedewerkers worden uitgenodigd).

We verwachten de resultaten van het onderzoek uiterlijk in oktober te kunnen delen. Het ACOI zal de verkregen inzichten gebruiken bij toekomstige adviezen en bemiddelingszaken.

Zie ook het nieuwsbericht van het ACOI: ACOI start grootschalig onderzoek onder journalisten over toegang tot overheidsinformatie