Sociale zekerheid en zorg

Wij monitoren, analyseren en evalueren de ontwikkelingen in sociale zekerheid en de zorg. Rode draad in het beleid is de toegenomen eigen verantwoordelijkheid van burgers op deze terreinen. Deze veranderingen grijpen diep in op de levens van mensen. Het is de vraag hoe burgers en uitvoerders hierop reageren en anticiperen en welke regelgeving en instrumenten het beste ingezet kunnen worden om mensen te ondersteunen bij deze verantwoordelijkheid.

Wij onderzoeken hoe burgers in verschillende rollen (consumenten, uitkeringsgerechtigden, patiƫnten, werknemers) de veranderingen ervaren en wat het effect is op hun gedrag. Hiervoor voeren wij online vragenlijstonderzoek uit in onze representatieve panels. Ook doen wij onderzoek bij specifieke doelgroepen, waarbij we zowel vragenlijstonderzoek inzetten als koppeling met administratieve bestanden, maar ook diepte-interviews. Naast de effecten voor burgers wordt onze expertise ookgevraagd om de effecten op uitvoering en op de professionals te onderzoeken. Hierbij kan het bijvoorbeeld gaan om om verzekeraars, UWV, gemeenten en zorginstellingen.

Onze inhoudelijke expertise ligt bij de private en publieke verzekeringen, werknemersverzekeringen, de gemeentelijke uitkeringsregelingen (voorheen WWB, Wajong en Wsw) en patiƫntenonderzoek. Opdrachtgevers op het terrein van sociale zekerheid en zorg voor wie wij werken zijn onder meer het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, UWV, Profiel (TiU) en het Sociaal en Cultureel Planbureau.

Voorbeeldprojecten van 'Sociale zekerheid en zorg'