Zorgprognose
Dataverzameling van gegevens rond langdurige zorg

Voor Zorginstituut Nederland ontwikkelden wij een systeem waarmee gegevens rond de langdurige zorg (Wet langdurige zorg, voormalig AWBZ) verzameld kunnen worden. Het gaat hierbij om zogenaamde iWlz-gegevens die gebruikt worden om (veranderingen in) de zorgstatus van cliënten te communiceren. Het systeem is een webservice die geautomatiseerd geanonimiseerde iWlz-gegevens verwerkt, zorgkantoren feedback geeft over bijvoorbeeld het aantal wachtenden, en periodiek wachtlijstrapportages oplevert om de situatie in de langdurige zorg te monitoren.

In aansluiting op het wachtlijstsysteem hebben wij het Zorgprognosemodel ontwikkeld. Hiervoor is een koppeling gelegd tussen gegevens uit het wachtlijstsysteem en aanvullende gegevens van het CBS op buurtniveau, zoals demografische kenmerken, het gemiddeld inkomen in een buurt, et cetera. Het model geeft bijvoorbeeld zorgverzekeraars inzicht in de toekomstige behoefte aan specifieke soorten zorg.

Zorgprognose was beschikbaar als webapplicatie en gaf gebruikers inzicht in de te verwachten zorgvraag, onderscheiden naar diverse vormen van intra- en extramurale zorg. De prognoses waren beschikbaar op diverse aggregatieniveaus, zoals gemeente, of urbanisatiegraad. De applicatie voorzag ook in scenario-analyse.

Vergelijkbare projecten