Rekentool functiemix
Rekentool en website: een fraaie toepassing van het model Mirror

In het ‘Convenant Actieplan Leerkracht van Nederland’ uit 2008 staan afspraken over een betere beloning van docenten in het voortgezet onderwijs. Een onderdeel hiervan is de ontwikkeling van de functiemix, waardoor meer leraren kunnen doorstromen naar hogere salarisschalen. Dit brengt uiteraard kosten met zich mee en daarvoor heeft het ministerie van OCW de bekostiging van scholen opgehoogd. In de loop der tijd kwam het signaal dat de bekostiging van de functiemix ontoereikend was.

Rekentool bekostiging voortgezet onderwijs

CentERdata onderzocht deze signalen met behulp van het rekenmodel voor de onderwijsarbeidsmarkt Mirror. Uit de analyses blijkt dat recente ontwikkelingen (stijging van de AOW-leeftijd, versoberde prepensioenregelingen en andere kostenstijgingen) de betaalbaarheid inderdaad onder druk zetten.

Wij ontwikkelden in overleg met een tripartiete werkgroep met OCW, VO-raad en vakbonden een vereenvoudigde rekentool voor scholen die wordt gevoed met detailresultaten van Mirror. Scholen kunnen met deze online tool zelf hun meerkosten ten gevolge van de functiemix uitrekenen, waarbij bijvoorbeeld rekening gehouden wordt met de toekomstige leeftijdsverdeling en inschaling van het personeel op de betreffende school.

Meerwaarde rekentool

Naast inzicht in de betaalbaarheid van de eigen functiemixafspraken rekent de tool bijvoorbeeld ook scenario's door voor een aangepaste inzet van leraren per leerling om zo tot maatwerkafspraken te komen met de MR en vakbonden. Deze maatwerkafspraken kunnen via dezelfde website geregistreerd worden.

De rekentool vormt, samen met de website, een fraaie toepassing van het model Mirror en ondersteunt scholen op een handige manier met het HRM-beleid.

Figuur: screenshot van de rekentool.

Vergelijkbare projecten