Keuzegedrag verzekerden
Waarom switchen verzekerden wel of niet van zorgverzekering

We onderzochten in 2017 in opdracht van het ministerie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport en in samenwerking met Marcel Zeelenburg (Tilburg University), Anna van der Schors (NIBUD) en Marijke van Putten (Universiteit Leiden) welke barrières en drijfveren verzekerden beïnvloeden om wel of niet over te stappen van zorgverzekering. Het onderzoek richtte zich op vier groepen consumenten 1) Switchers (die geswitcht zijn); 2) Bewuste blijvers (die bewust besloten om niet te over te stappen); 3) Oriënterende inerten (die wel georiënteerd hebben op een overstap, maar zijn er niet helemaal uitgekomen); 4) Inerten (die niet nagedacht over switchen).

Voor deze vier groepen is onderzocht of er verschillen in barrières en drijfveren zijn die een rol spelen in het keuzeproces. Dit is gedaan door middel van een vragenlijst waarin barrières en drijfveren voor alle groepen op dezelfde manier gemeten zijn. Er is gekeken naar barrières in alle fasen van het keuzeproces.

De inert lijkt het uitzoeken van een zorgverzekering ingewikkeld te vinden, ziet niet direct het nut van het uitzoeken van een zorgverzekering en ziet de voordelen niet opwegen tegen de kosten. Daarnaast verwacht de inert dat het regelen van een overstap veel gedoe is. Ook blijft de inert het regelen van een overstap voor zich uitschuiven. Over het algemeen loopt de oriënterende inert tegen dezelfde barrières aan als de inert. Daarnaast vindt de oriënterende inert het uitzoeken van de zorgverzekering erg belangrijk. Misschien wel té belangrijk waardoor de oriënterende inert niet tot actie over gaat. Bij de bewuste blijver speelt tevredenheid met de huidige zorgverzekeraar een belangrijke rol. De bewuste blijver heeft vaker contact met zijn huidige zorgverzekeraar en is ook loyaler. De bewuste blijver is echter ook bang om spijt te ervaren door een eventuele overstap. De switcher verwacht erop vooruit te gaan door de zorgverzekering goed uit te zoeken. De switcher vindt het het dan ook waard om de zorgverzekering uit te zoeken. De switcher heeft daarnaast mensen in de omgeving die ook overstappen en lijkt dus voorbeelden te hebben.

Het lijkt belangrijk interventies vooral te richten op het activeren van consumenten om zich te verdiepen in de zorgverzekering, zodat zij een bewuste keuze maken om óf te blijven bij de huidige zorgverzekeraar óf over te stappen. Op basis van de gevonden barrières komen wij met de volgende aanbevelingen:

1. Benadrukken wat switchen van zorgverzekeraar kan opleveren.

2. Uitleggen hoe eenvoudig switchen is.

3. De keuze van een zorgverzekering niet té belangrijk maken.

Het rapport en de Kamerbrief zijn hier te vinden.

Vergelijkbare projecten