Financiële positie ouderen
Onderzoek naar de financiële positie van ouderen.

In opdracht van het Wetenschappelijk bureau 50Plus heeft CentERdata onderzoek gedaan naar de financiële positie van ouderen. Dit onderzoek bestond uit twee delen.

In januari 2015 is een quick scan uitgevoerd naar de financiële positie van 65-plussers. Hieruit kwam naar voren dat de gezondheidssituatie, het daarmee samenhangende voorzieningengebruik en de leeftijdsklasse belangrijke determinanten zijn van de financiële positie van ouderen. In vervolg hierop is in februari 2015 onder de 55 tot 75-jarigen in het LISS panel een vragenlijst afgenomen.

Ruim 40 procent gaf aan dat hun financiële situatie de afgelopen jaren achteruit is gegaan. Degenen die financieel achteruit zijn gegaan, hebben vaker dan de totale groep te maken met pensioen dat niet geïndexeerd is en pensioen dat gekort is. Bij de groep van ongeveer 5 procent van de 55- tot 75-jarigen die een (mobiliteits)voorziening gebruikt, komen de noodzaak tot bezuinigen en tot het aanspreken van spaargeld samen. Daarbij hebben zij bijna vier keer zo vaak als in de totale groep te maken met een voorziening die in 2014 wel vergoed werd en vanaf 1 januari 2015 niet meer. De specifiek financieel lastige situatie van de laagste inkomens blijkt niet primair samen te hangen met het beleid ten aanzien van de pensioenen, maar heeft te maken heeft met de gestegen kosten, juist ook voor voorzieningen. 

Vergelijkbare projecten