Privacyverklaring CentERdata

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 12-03-2019.

Via de diensten en de website www.centerdata.nl (verder: de website) van Stichting CentERdata (verder: CentERdata) worden persoonsgegevens verwerkt. CentERdata acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonsgegevens worden door CentERdata dan ook met zorg en op een passende wijze verwerkt en beveiligd.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat wij:

 • Duidelijk vermelden voor welke doeleinden persoonsgegevens worden verwerkt. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • Alleen persoonsgegevens verzamelen die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
 • Passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen;
 • Uw recht respecteren om op aanvraag uw persoonsgegevens ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Gebruik van persoonsgegevens

Bij het gebruik van onze website en diensten, laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. CentERdata zal uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven of wij dit op grond van de wet mogen of moeten doen.

Persoonsgegevens worden door ons via verschillende kanalen verwerkt. Zo verwerken wij uw gegevens wanneer u de website en/of één van onze data portals bezoekt of gebruikt. Daarnaast worden uw persoonsgegevens verwerkt wanneer u diensten of producten afneemt van CentERdata. Ook wanneer u anderzijds contact opneemt met CentERdata zullen uw persoonsgegevens verwerkt worden. Tenslotte worden uw gegevens verwerkt wanneer u deelneemt aan één van onze panels.

Doeleinden van de gegevensverwerking

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Het gebruik maken van de functionaliteiten op de website; 
 • Het verlenen van toegang tot diensten;
 • Het afhandelen van een datalek;
 • Het onderhouden van contact;
 • Het uitvoeren van overeenkomsten;
 • Het doen van wetenschappelijk onderzoek (het maken van studies, modellen en statistieken);
 • Het analyseren van statistieken en optimaliseren van de website;
 • Het beheer van klantgegevens;
 • Het verbeteren van onze dienstverlening.

Categorieën persoonsgegevens

Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden:

 • NAW-gegevens;
 • E-mailadres;
 • Bedrijfsnaam;
 • (Mobiel) telefoonnummer;
 • IP-adres;
 • Inloggegevens;
 • Eventuele persoonsgegevens die door u worden ingevuld als inhoud van een bericht;
 • Eventuele persoonsgegevens die door u worden verstrekt via het panel.

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk om de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden te bereiken. Sommige gegevens moeten op grond van een wettelijke verplichting langer bewaard worden. Verder zullen gegevens die zijn gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek langer bewaard worden i.v.m. de verificatie van het onderzoek. Indien gegevens langer bewaard worden voor verificatiedoeleinden zal CentERdata passende beveiligingsmaatregelen nemen en toegang tot deze gegevens beperken.

Verstrekking aan derden

Wij zullen uw persoonsgegevens niet aan andere partijen verstrekken indien u hiervoor geen toestemming heeft gegeven, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst of wanneer dit wettelijk verplicht is. Zo worden uw gegevens doorgegeven aan onze technische partners die diensten leveren om uw gegevens op te slaan.

Uw rechten

Indien u aan ons persoonsgegevens heeft verstrekt, kunt u ons een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen, te verplaatsen of te verwijderen. U heeft de volgende rechten:

 • Uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen (recht op informatie);
 • Inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben (recht op inzage);
 • Het laten corrigeren van fouten (recht op correctie);
 • Het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens (recht op verwijdering);
 • Bezwaar maken tegen een bepaald gebruik (recht op bezwaar);
 • Het overdragen van uw persoonsgegevens (recht op dataportabiliteit);
 • Intrekken van toestemming.
Autoriteit Persoonsgegevens

Wij helpen u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. Hiervoor kunt u contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Beveiliging

CentERdata neemt passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te beperken en eist dat ook van partijen die in opdracht van CentERdata persoonsgegevens verwerken.

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Contactgegevens

Wanneer u uw recht zoals beschreven in deze privacyverklaring wilt uitoefenen, of wanneer u vragen heeft over deze privacyverklaring, dan kunt u contact opnemen met onze Functionaris Gegevensbescherming via privacy@centerdata.nl.

Algemeen

CentERdata
Professor de Moorplein 524-525
5037 DR Tilburg
013-4668333
centerdata@uvt.nl