Privacyverklaring CentERdata

CentERdata is een non-profit onderzoeksinstituut, gevestigd op de campus van Tilburg University (TiU), dat sinds 1997 bijdraagt aan wetenschappelijk, maatschappelijk en beleidsrelevant onderzoek. CentERdata voert opdrachten uit voor de academische gemeenschap, overheid en marktpartijen. Het beantwoorden van onderzoeksvragen op het gebied van mens en maatschappij is CentERdata’s missie. Het verzamelen, bestuderen en dissemineren van betrouwbare data, het ontwikkelen van modellen en het opstellen van prognoses staan daarbij centraal.

CentERdata vindt een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonsgegevens worden door CentERdata dan ook met zorg en op een passende wijze verwerkt en beveiligd. Bij deze verwerking houdt CentERdata zich aan de eisen zoals gesteld in Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die op 25 mei 2018 van kracht is geworden.

In deze privacyverklaring legt CentERdata uit wanneer zij persoonsgegevens verwerkt en met welk doel.

Doeleinden van verwerking

CentERdata verwerkt uw persoonsgegevens wanneer u:

 • websites en data portals van CentERdata bezoekt of gebruikt;
 • diensten of producten afneemt van CentERdata;
 • werknemer, inhuurkracht, sollicitant, leverancier of potentiĆ«le opdrachtgever bent;
 • anderzijds contact legt met CentERdata.

CentERdata verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • om contact met u op te kunnen nemen;
 • relatiebeheer;
 • voor het afsluiten en het uitvoeren van overeenkomsten tussen CentERdata en u;
 • het analyseren en verbeteren van onze websites en data portals.

Rechtsgronden voor verwerking persoonsgegevens

De verwerking van uw persoonsgegevens beperkt zich tot alleen die gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt en vindt plaats op grond van de volgende wettelijke grondslagen:

 • vooraf gegeven uitdrukkelijke toestemming;
 • in het kader van de totstandkoming en de uitvoering van een overeenkomst;
 • om de wet na te leven (waaronder boekhoudkundige verwerking, fiscale verplichtingen en verplichtingen in het kader van gerechtelijke bevelen of andere dwingende wet- en regelgeving);
 • in verband met de gerechtvaardigde belangen van CentERdata, waarbij CentERdata ervoor zorg draagt dat de impact op uw privacy zo klein mogelijk is. In het kader hiervan worden onder andere persoonsgegevens verwerkt in verband met: het maken van studies, modellen en statistieken; de omstandigheid dat CentERdata haar rechten wil uitoefenen of verdedigen (bijvoorbeeld bij geschillen); en het beheer van klantgegevens of ondersteuning daarvan.

Minderjarigen

CentERdata verwerkt enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor expliciete aantoonbare toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Uitwisseling van persoonsgegevens

CentERdata zal uw persoonsgegevens alleen uitwisselen met derden, indien u hiervoor toestemming hebt gegeven. CentERdata zal uw persoonsgegevens niet verkopen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden. CentERdata wisselt uw persoonsgegevens niet uit met organisaties buiten de Europese Unie.

Bewaartermijn persoonsgegevens

CentERdata bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is. De termijn is afhankelijk van het doel waarvoor uw persoonsgegevens worden verwerkt en de wettelijke minimum bewaartermijnen.

Rechten van de betrokkene

U kunt CentERdata een schriftelijk verzoek sturen tot inzage, rectificatie, bezwaar, beperking, overdraagbaarheid/dataportabiliteit, verbetering, aanvulling, verwijdering en/of afscherming van uw persoonsgegevens. Een dergelijk verzoek kunt u indienen wanneer uw persoonsgegevens feitelijk onjuist of onvolledig zijn, niet of niet meer nodig zijn voor het doel van de verwerking of op een andere wijze in strijd zijn met een wettelijk voorschrift.

CentERdata deelt u zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek, schriftelijk mee hoe uw verzoek wordt beoordeeld. Indien CentERdata uw verzoek goedkeurt, wordt uw verzoek binnen veertien dagen na de goedkeuring uitgevoerd tenzij er sprake is van overmacht. Hebt u een klacht over het gebruik van uw persoonsgegevens en komt u er met CentERdata niet uit, dan kunt u uw klacht ook indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Beveiliging

CentERdata heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen en de nauwkeurigheid ervan te handhaven. Deze maatregelen hebben tevens tot doel uw persoonsgegevens te beschermen tegen onbevoegde toegang, onbevoegd gebruik en onrechtmatige verwerking. De passende technische en organisatorische maatregelen van CentERdata staan verwoord in een informatiebeveiligingsbeleid.

Cookies

CentERdata gebruikt alleen technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan een website wordt opgeslagen op de gebruikte computer, tablet of smartphone. De cookies die CentERdata gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en het gebruiksgemak van de bezoeker. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bepaalde voorkeursinstellingen onthouden worden. Afmelden voor cookies kan door de internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunnen opgeslagen cookies ook via de instellingen van de browser verwijderd worden.

Wijzigingen in de privacyverklaring

CentERdata heeft het recht deze privacyverklaring op ieder moment te wijzigen. CentERdata zal u door middel van een vermelding op haar website, op de hoogte brengen van deze wijzigingen.

Contactinformatie

Wanneer u uw rechten zoals deze zijn beschreven in deze privacyverklaring wilt uitoefenen, of wanneer u vragen hebt over deze privacyverklaring, dan kunt u contact opnemen met:

Drs. E.A. Balster

Functionaris gegevensbescherming

Bezoekadres: Professor De Moorplein 524-525, 5037 DR  Tilburg, Nederland

Postadres: Postbus 90153, 5000 LE  Tilburg, Nederland

Telefoon: 013-4668333

E-mail: e.balster@uvt.nl