Rekentool voor scholen in het voortgezet onderwijs

CentERdata heeft voor het ministerie van OCW en de sociale partners een rekentool ontwikkeld voor scholen in het voortgezet onderwijs (VO). Volgens het Convenant LeerKracht van 2008 dienen middelbare scholen hun personeel gemiddeld hoger in te schalen dan ze tot dan toe deden. De verdeling over de schalen (de zogenaamde functiemix) wordt daarmee verhoogd. Scholen geven echter aan dat het voor hen financieel niet haalbaar is om de in het convenant afgesproken verhoging volledig door te voeren. Om de mogelijkheden voor scholen in kaart te brengen is de rekentool functiemix VO en een bijbehorende website ontwikkeld (www.rekentoolfunctiemixvo.nl).

De rekentool is uniek voor elke school, met daarin resultaten die specifiek voor iedere school berekend zijn afhankelijk van de personele samenstelling en het toegekende budget om het convenant uit te voeren. Op de website wordt informatie en een handleiding geboden voor het gebruik van de rekentool.

Met behulp van de tool kan een school inzicht krijgen in welk deel van de afgesproken verhoging haalbaar is gegeven de geraamde kostenontwikkeling en budgetten tot 2020, het zogenaamde haalbare percentage functiemix. Daarnaast kan een school een eigen berekening maken om het haalbare percentage functiemix te bepalen. Daarbij kunnen parameters zoals de leerlingenontwikkeling of de leerling-leraarratio worden aangepast. Op deze wijze biedt de rekentool scholen in het voortgezet onderwijs ondersteuning bij het maken van keuzes ten aanzien van de functiemix.