7 augustus 2012;

CentERdata voerde in samenwerking met SEO Economisch Onderzoek en IViR (Instituut voor Informatierecht) een onderzoek uit naar de digitale markt voor muziek, films, boeken en games in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I).

Het rapport ”Digitale drempels” beschrijft de knelpunten bij het tot stand komen van een volwaardige markt voor digitale distributie en exploitatie van muziek, films en series, games en boeken. Onderscheid wordt gemaakt tussen economische, juridische, en technische knelpunten. It takes two to tango: knelpunten kunnen bestaan aan de kant van de aanbieder en aan de kant van de consument. Ook kunnen er knelpunten bestaan bij het tot stand komen van de transactie, die te maken hebben met de kosten of veiligheid van de betaling.

Alles overziend blijken er markante verschillen te bestaan tussen de sectoren. In de muziekindustrie is het aanbod inmiddels op orde. Er zijn zowel download- als streamingdiensten die een bijna compleet aanbod hebben, zij het dat de business case van streamingdiensten zich feitelijk nog moet bewijzen.  In de markt voor games zijn er nauwelijks nog drempels voor digitale distributie. Digitale en fysieke distributie zijn complementair. De markt voor e-boeken is spiegelbeeldig aan die voor muziek: voor e-boeken blijft vooralsnog het aanbod juist achter en lijkt de Nederlandse consument harder te willen dan de aanbieders.

Voor het onderzoek is een mix van methoden ingezet: literatuurstudie, interviews met actoren in de diverse geledingen van de onderzochte sectoren en een online enquête onder een representatief panel van Nederlandse huishoudens. CentERdata was verantwoordelijk voor de dataverzameling onder ruim 2000 Nederlanders in het CentERpanel en nam een groot deel van de data-analyse voor haar rekening.

Link: rapport "Digitale drempels"