CentERdata maakt jaarlijks een prognose voor de onderwijsarbeidsmarkt voor het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs. In deze prognoses worden belangrijke toekomstige arbeidsmarktstromen als uitstroom uit en instroom in het onderwijs in kaart gebracht. Op deze manier kan bijvoorbeeld een inschatting gemaakt worden van het toekomstige lerarentekort bij ongewijzigd beleid. Voor het voortgezet onderwijs wordt dat ook gedaan per vak. Voor het primair onderwijs wordt op termijn nog steeds een tekort aan leraren verwacht, al is het licht gedaald, met name door een toename van het aantal pabo-studenten. De ramingen zijn hier te vinden.