Net als de afgelopen zes jaar verzorgt CentERdata ook de komende drie jaar de Integrale Personeelstellingen Onderwijs (IPTO). De nieuwe gunning geldt voor de peiljaren 2018-2020.

In opdracht van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) voert CentERdata jaarlijks de Integrale Personeelstellingen Onderwijs (IPTO) uit. Bij alle scholen in het voortgezet onderwijs worden daarbij op persoonsniveau gegevens verzameld over onder meer de gegeven vakken, het aantal leseenheden per vak, het onderwijstype, het leerjaar, en de bevoegdheid om het betreffende vak te geven.

Verzamelde data breed gebruikt

Eerder al voerde CentERdata de IPTO-metingen uit voor de peiljaren 2013 tot en met 2017. Daar komen nu (na een aanbestedingstraject) de peiljaren 2018, 2019 en 2020 bij. De verzamelde data worden onder meer gebruikt door het ministerie zelf en door instanties als de VO-raad en de Sectorraad Praktijkonderwijs. Zij gebruiken de data onder meer voor het opstellen van nieuw beleid.

Zelf gebruikt CentERdata de verzamelde data onder meer voor het (in opdracht van het ministerie van OCW) opstellen van de arbeidsmarktramingen. Die geven inzicht in de vraag naar en het aanbod van leraren op landelijk niveau, en daarmee in eventuele tekorten aan leraren.

Minder onbevoegden voor de klas

Uit de meest recente meting, over 2017, bleek onder meer dat in het schooljaar 2017/2018 4,3 procent van de lessen onbevoegd werd gegeven. Dat is opnieuw een daling; in drie jaar tijd daalde het percentage onbevoegd gegeven lessen met 23 procent. Deze daling is terug te zien bij alle onderwijssoorten.

Het percentage ‘benoembaar’ gegeven lessen bedroeg over schooljaar 2017/2018 8,5 procent. Daarbij gaat het om lessen waarbij mensen (nog) niet bevoegd zijn (doorgaans omdat ze nog in opleiding zijn), maar volgens de regels wél al les mogen geven. Dat dit percentage al jaren stijgt, duidt er op dat onderwijsinstellingen veel doen om onbevoegden om te scholen naar bevoegden.

Hoe deze percentages zich verder ontwikkelen, zal moeten blijken uit de meting 2018 voor schooljaar 2018/2019.