Argument voor datamanagement

Effectief en succesvol gezondheidsbeleid en wetenschappelijk onderzoek zijn sterk afhankelijk van de beschikbaarheid van data. Daarom ontstaat steeds meer maatschappelijke en politieke druk om onderzoeksbestanden die gefinancierd worden met publiek geld beschikbaar te stellen voor onderzoek door derden.

Checklists voor goed datamanagement

De werkgroep heeft checklists en ondersteunende toelichting ontwikkeld, waarmee onderzoekers een datamanagementplan kunnen schrijven voor een ZonMw-project. Belangrijke onderwerpen in de checklist zijn: privacy, gebruiksvoorwaarden, vindbare data en metadata, kwaliteit van data, duurzame opslag en herbruikbaarheid.

Vervolgstap: toetsen in de praktijk

De checklists zijn in de ontwikkelfase door de werkgroep getest bij een groep onderzoekers. ZonMw zet in 2014 de volgende stap door in enkele subsidierondes een pilot te draaien om ervaringen op te doen met de ontwikkelde checklists in de ZonMw-procedures en het gebruik te evalueren.
Enkele vraagstukken die spelen bij datamanagement zijn al bekend. Zoals bevoegdheden, erkenning voor de onderzoeker, structurele kosten en bewaartermijnen. Hierop zal gaandeweg een antwoord moeten komen, in samenspraak met andere partijen in het datalandschap.

In het adviesrapport  staan de aandachtspunten voor een onderzoeker en voor onderzoeksinstituten en –financiers om toe te groeien naar de gewenste situatie (waarin data vindbaar, toegankelijk en herbruikbaar zijn). De pilotfase gaat uitwijzen wat haalbaar is en welke stappen nodig zijn om die gewenste situatie te bereiken. Parallel aan de pilotfase zal in het voorjaar ook worden aangegeven hoe invulling wordt gegeven aan de aanbevelingen die in het adviesrapport worden gedaan.