Wat zijn de ervaringen van cliëntenraden met de Participatiewet? En wat kunnen ze doen om hun dienstverlening te verbeteren? Tijdens het congres van de Landelijke Cliëntenraad (LCR), op woensdag 11 april in Utrecht, vertelde Boukje Cuelenaere (Hoofd afdeling Survey Onderzoek) meer over het monitoronderzoek dat CentERdata uitvoert naar de Participatiewet.

Uitgangspunt van de in 2015 ingevoerde Participatiewet is dat de gemeentes ervoor zorgen dat meer mensen werk vinden, óók mensen met een arbeidsbeperking. In veel gemeenten is er in dit verband een cliëntenraad ingesteld, die de gemeente gevraagd en ongevraagd adviseert over het beleid en de uitvoering van de Participatiewet en over de belangen van uitkeringsgerechtigden. Op landelijk niveau zijn de cliëntenraden verenigd in de LCR.

Monitoronderzoek: drie metingen

In opdracht van het ministerie van SZW voert CentERdata een monitoronderzoek uit naar de ervaringen van gemeenten en cliëntenraden met de Participatiewet en de bijbehorende Banenafspraak (waarbij werkgeversorganisaties elk jaar moeten zorgen voor een bepaald aantal banen voor mensen met een arbeidsbeperking).

Het monitoronderzoek bestaat uit drie metingen: in 2015, 2017 en 2019. De tweede meting, in 2017, liet zien dat de gemeenten meer gewend zijn aan de Participatiewet dan tijdens de eerste meting in 2015. Ze hebben hun expertise en werkprocessen op orde en zijn tamelijk positief over de samenwerking met partners binnen en buiten de gemeente.

Cliëntenraden minder positief

Het onderzoek bracht tegelijkertijd aan het licht dat de cliëntenraden mínder positief zijn over de uitvoering van de Participatiewet; ze zijn vooral kritisch over de expertise van gemeenten op het gebied van matching tussen werkgever en werknemer. Ook zijn ze weinig positief over het algemene effect van de Participatiewet op de baankansen. Verder worden niet alle cliëntenraden voldoende gevoed door hun achterban; de signalen díe binnenkomen, hebben vaak betrekking op onzekerheid over regelgeving. Ten slotte komt uit het onderzoek naar voren dat cliëntenraden die samenwerken met andere cliëntenraden daar positief over zijn en ervaren dat dit hun expertise ten goede komt.

Aanbevelingen

Aan het eind van de presentatie werden, aan de hand van het onderzoek, de volgende aanbevelingen gepresenteerd aan de aanwezige vertegenwoordigers van cliëntenraden:

  • ga strategische samenwerking aan om de cliëntenraad beter te informeren;

  • leer de achterban beter kennen en organiseer de input vanuit die achterban;

  • zet het terugdringen van de onzekerheid en onduidelijkheid onder cliënten hoog op de agenda;

  • breng prioriteit aan: wat is belangrijkste punt rondom de Participatiewet in uw gemeente?

Meer weten?

De Landelijke Cliëntenraad publiceerde een online verslag van het congres. Ook de presentatie van Boukje Cuelenaere is online te vinden, met daarin onder meer aanvullende informatie over de vervolgmeting die dit jaar wordt uitgevoerd.